avaleht | arhiivindus | teenused | lingid  | download  | kontakt  

asjaajamine    arhiveerimine    hoiustamine

 
 
  


Arhiiviainese kirjelduselemendid
a) Viit – kirjeldusüksuse identifitseerimiseks ja viitamiseks ettenähtud numbriline või tähelis-numbriline arhiiviviit (viitekood). Tuntud ka leideandmetena. Viitekoodi esitamine arhiivi tasandil on kohustuslik juhul, kui selline on antud avaliku arhiivi poolt
b) Pealkiri – moodustaja või korrastaja poolt kirjeldusüksusele antud pealkiri või nimetus
c) Piirdaatumid – ajavahemik, mille katab kirjeldusüksuse aines. Esitatakse aasta, kuu või kuupäeva täpsusega
d) Kogus – kirjeldusüksuse suurus, maht, hulk, ulatus. Erinevate kirjeldusüksuste korral esitatakse erinevates mõõtühikutes:
 • Riiulimeeter – kirjeldusüksuse säilitamiseks vajalike riiulimeetrite arv
 • Säilikute arv – arhiivi või sarja moodustavate üksuste arv
 • Lehti – säiliku lehtede arv. Saab määrata paberkandjal säilikute kohta
e) Moodustaja – andmed kirjeldusüksuse moodustaja kohta
 • Moodustaja nimi – kirjeldusüksuse moodustaja nimi ja / või viide kirjeldusüksuse moodustaja kirjeldusele
 • Moodustamise aeg – kirjeldusüksuse moodustamise aeg antud moodustaja poolt
 • Kirjeldus – teave kirjeldusüksuse moodustamise asjaolude kohta, mida ei ole võimalik esitada mujal
f) Teatmestu – teave kirjeldusüksust kajastavate otsivahendite (nt. arhiivinimistud, toimikute loetelud, registrid), nende koostajate ja koostamise aja kohta:
 • Arhiiviteatmestu – teave arhiivikorrastamise käigus koostatud või arhiivis kasutamiseks ette nähtud otsivahendite kohta
 • Muu teatmestu – viide moodustaja asjaajamises tekkinud või muudele otsivahenditele, näiteks lauajuhenditele, kirjade registreerimise raamatutele, eri aegadel loodud nimestikele, kataloogidele, ülevaadetele
g) Arhiiv – arhiivimoodustaja tegevuse käigus loodud või saadud arhivaalide terviklik kogum
h) Arhiivimoodustaja – asutus või isik, kes lõi, sai, hoidis alal ja kasutas arhivaale ülesannete täitmiseks või tegevuse dokumenteerimiseks
i) Arhiivinimistu – arhiivieeskirjas ette nähtud tervikkirjeldus. Nimistu võib koosneda näiteks arhiivimoodustaja, sarjade moodustajate, arhiivi kui terviku, sarjade ja arhivaalide üksikkirjeldustest
j) Sari – arhivaalide kogum, mille ühendavaks tunnuseks on tüüpiliselt kas liik või sisu. Esineb kahesuguseid sarju:
 • Sarja peamiseks ühendavaks tunnuseks on dokumendiliik, nt. protokollid, käskkirjad, eelarved, parkimistrahvi kviitungid jne
 • Sarja peamiseks ühendavaks tunnuseks on ainese sisu või asjaajamise ühtsus, st. dokumendid on loodud või saadud ühe liiki küsimuste e. “asjade” lahendamisel – sõltumata konkreetsete dokumentide liigist. Tegelikult liigitatakse niisugusel juhul mitte arhiiviainest, vaid ülesandeid, mille täitmiseks arhiivimoodustaja asju ajab. Dokumentideks võivad olla avaldused, küsitluslehed, tõendid jne.Tüüpiliseks näiteks on kohtuasjad
k) Säilik – korrastamise algüksus (üksikarhivaal või arhivaalide kogum) arhivaalide haldamiseks. Juhul kui säilikus paiknev arhiiviaines kuulub ühte ja samasse sarja, kirjeldatakse see tavaliselt arhivaali tasandil üksikkirjeldusena

2. Arhiivindust reguleerivad õigusaktid
 • Eesti Vabariigi Põhiseadus
 • Eesti Infopoliitika põhialused
 • Avaliku teabe seadus
 • Andmekogude seadus
 • Isikuandmete kaitse seadus
 • Riigisaladuse seadus
 • Riigisaladuse kaitse kord
 • Vabariigi Valitsuse seadus
 • Avaliku teenistuse seadus
 • Riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku seadus
 • Arhiiviseadus
 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
 • Raamatupidamisseadus
 • Töölepingu seadus
 • Äriseadustik
 • Sihtasutuste seadus
 • Mittetulundusühingute seadus
 • Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seadus
 • Avaldustele vastamise seadus
 • Digitaalallkirja seadus
 • Kriminaalkoodeks
 • Haldusõigusrikkumiste seadustik
 • Riigilõivuseadus
 • Tolliseadus
© OÜ Kespri Arhiiv

 www: FarmWorks