avaleht | arhiivindus | teenused | lingid  | download  | kontakt  

asjaajamine    arhiveerimine    hoiustamine   

 
 
  


Säilitustingimuste põhiprintsiibid

a) Hoone ja ruumid – arhivaale säilitatakse spetsiaalselt selleks otstarbeks ehitatud või arhiivimoodustaja poolt selleks kohandatud arhiiviruumis. Arhiiviväärtusega arhivaale säilitatakse arhiiviruumis (edaspidi hoidla), mis on kindlalt eraldatult tuleohtlikest ja säilitamiseks mittesobivatest ruumidest ning kus on loodud säilitustingimused.
b) Hoone asukoht – põhiprintsiibid:
 • Hoone peab asuma eemal võimalikest ohtudest
 • Olema ligipääsetav, kasutatav (logistilised nõuded) Hoone asukoha valikul tuleks võtta arvesse:
  • Piirkonna klimaatilisi tingimusi, õhusaaste alast olukorda piirkonnas
  • Võimalikke geograafilisi ja geoloogilisi piiranguid
  • Piirkonna pikaajalisi arengukavasid
  • Logistilisi tingimusi
  • Ohutusnõudeid
  Hooned, milledes asuvad hoidlaruumid ei tohiks asuda kõrge riskiga piirkondades:
  • Üleujutatavad alad, jõeorud
  • Maalihete – väringute piirkonnad
  • Tugevasti saastavad tööstuspiirkonnad
  • Kütusehoidlad, kemikaalide laod
  • Suured transpordisõlmed (lennujaamad, raudteed, suured maanteed)
  • Strateegiliselt olulised objektid (sõjaväeosad)
  Kui hoidla peab sellises piirkonnas asuma, tuleb ohuplaanis näha ette riskid ja nende kontrollimise võimalused.

  c) Hoone konstruktsioon
  Hoone juures tuleb arvestada:
  • Ruumide jaotust (võimalust jagada hoone kolmeks eraldatud tsooniks – hoidlad, tööruumid ja külastajate piirkond)
  • Hoone kontruktsiooni
  • Hoonesisese infrastruktuuri nõudeid (ajalooliste hoonete korral ei ole suured ümberehitused sageli lubatud)
  • Keskkonnatingimusi hoones
  Hoone peab olema:
  • Piisavalt tugeva konstruktsiooniga (AE 142. Hoidla põranda kandevõime peab olema vähemalt 6 kN/m2 ning kompaktriiulite puhul 12 kN/m2 kohta. Hoidla põranda kandevõime peab vastama arhivaalide paigutusele hoidlas)
  • Vastama tuleohutusnõuetele
  • Vastavatest materjalidest
  • Isoleeritud, tagamaks stabiilset mikrokliimat
  • Ilmastikukindel
  • Sade – ja sulavete ärajuhtimisesüsteemidega, nii hoonest kui ka selle ümbrusest
  d) Dokumentide hoiuruumid
  Tegemist võib olla nii spetsiaalselt ehitatud, kui ka kohaldatud ruumidega. Dokumendid nõuavad kontrollitavaid säilitustingimusi:
  • Selleks, et tagada nõutavad keskkonnatingimused
  • Võimalike ohtude vähendamiseks või likvideerimiseks
  • Julgeolekukaalutluste tõttu
  Hoone teistes ruumides ei tohi hoida tuleohtlikke ja plahvatusohtlikke aineid. Ruumid, kus hoitakse dokumente peavad olema füüsiliselt eraldatud ohtlikest ruumidest – köögid, pesuruumid, elektriseadmed, pumbad, konditsioneeride ruumid jms. Hoidlat ei tohiks läbida vee– ja kanalisatsioonitorustikud. Ruumide valikul tuleb arvestada ka kasutamise lihtsust ja mugavust.

  e) Keskkonna tingimused
  Säilikutele sobivad keskonnatingimused:
  • Temperatuur – temperatuur mõjutab materjalide:
   • Agregaatolekut – ebaoluline
   • Mõõtmeid (ka kuivamine) – vähemoluline
   • Keemiliste reaktsioonide kiirust – oluline
   Säilikute keemilise stabiilsuse seisukohalt on seda parem, mida madalamal temperatuuril neid hoitakse. Enamlevinud soovituslikud hoiutemperatuurid vahemikus 16 – 20° C võtavad arvesse ka samades ruumides töötavate inimeste vajadusi. Kui tegemist on ainult hoidlaruumiga võib temperatuur olla ka madalam. Hoidlaruumid ei tohiks olla samaaegselt ka tööruumideks või lugemissaaliks. Kindlasti tuleb arvestada seda, et ei tekiks veeauru kondenseerumise ohtu. Toatemperatuurist tunduvalt madalamad temperatuurid on vajalikud teatud säilikute korral – osa fotomaterjale (nitrotselluloos, värvilised fotomaterjalid), magnetkandjad.
  • Õhuniiskus – Õhus leiduvat veeauru nimetatakse õhuniiskuseks. Veeaur on nähtamatu, erinevalt näiteks udust või aurust, mis koosneb silmaga nähtavatest veetilgakestest. Veeauru kondensiooniks nimetatakse veeauru üleminekut vedelasse agregaatolekusse. Suletud ruumis toimuvad aurumine ja kondenseerumine kuni tasakaalu saabumiseni, sellisel juhul muutub teatud ajaühikus vette tagasisattuvate molekulide hulk võrdseks sealt väljuvate molekulide hulgaga. Tasakaal püsib kuni temperatuur on püsiv. Soojusenergia lisandumisel suureneb aurumine, ning õhus on seega ka rohkem veeauru. Temperatuuri langemisel jälle suureneb kondenseerumine ning veeauru hulk õhus langeb.
   Õhuniiskus mõjutab:
   • Materjalide mõõtmeid ja kuju - väheoluline
   • Keemilisi reaktsioone - väheoluline
   • Biokahjustusi – väga oluline
   Erinevalt temperatuurist peab suhteline õhuniiskus püsima kindlates piirides:
   • Alumine piir 25 – 30 %
   • Ülemine piir 60%. Ülemine piir on paigas lähtudes biokahjustuste, ennekõige hallituse ohust.
  • Valgustus. Valgustusel on pabermaterjalidele tugev kahjustav toime, mis avaldub fotokeemilises ja soojuslikus mõjus. Valguse kahjustav toime sõltub:
   • Valgustugevusest (mõõdetakse luksides, lx)
   • Valguse käes oldud ajast
   • Valguse spektraalsest koostisest
   • Materjalist
   Valguse toime materjalidele sõltub ka valguse lainepikkusest. Eriti lagundavalt toimib materjalidele ultravioletne ja violetne kiirgus. Ultraviolettkiirguse peamisteks allikateks on päikesevalgus ja osa fluorestsentlampidest. Valguse poolt materjalidele põhjustatud kahjustused on pöördumatud ning kumulatiivsed.

  • Saasteained Saasteainete sisaldus nii välisõhus kui ka ruumide siseõhus kõigub suurtes piirides. Peamistele saasteainetele on kehtestatud piirnormid arhiivide, raamatukogude ja muuseumide õhus. Reeglina on arhiivimaterjalidele kehtestatud piirnormid rangemad, võrreldes inimesele kehtestatud normidega. See on seotud gaasiliste saasteainete kahjustava toime kumulatiivsusega.
   Arhiivieeskirja järgi on saasteainete piirnormid arhiivide ja raamatukogude õhus järgmised:

   Aine
   Piirnorm /m3
   SO2
   1 – 10
   NOx
   5 – 10
   O3
   2 - 25


   Eriti tundlikud saasteainete toime suhtes on:
   • Fotomaterjalid
   • Taimparknahk
   • Masinloetavad infokandjad
  Loe lisaks:
 • Säilitusnõuete tagamine arhivaali kasutamisel
 • Ohuplaneering


 • © OÜ Kespri Arhiiv

   www: FarmWorks