avaleht | arhiivindus | teenused | lingid  | download  | kontakt  

asjaajamine    arhiveerimine    hoiustamine

 
 
  


Põhimõisted
 • Asjaajamine - Dokumentide loomine, registreerimine, edastamine, süstematiseerimine, hoidmine ja kasutamine nende üleandmisel arhiivi
 • Dokument - Mis tahes teabekandjale jäädvustatud teave, mis on loodud või saadud asutuse või isiku tegevuse käigus ning mille sisu, vorm ja struktuur on küllaldane faktide või tegevuse tõestamiseks
 • Arhivaal - Dokument, millele on kehtestatud säilitustähtaeg või mida säilitatakse tema väärtuse tõttu ühiskonnale, riigile, omanikule või teisele isikule
 • Arhiiv - Asutuse või isiku tegevuse käigus loodud või saadud arhivaalide terviklik kogum
Asjaajamise korraldamine

Asutuse sisemist töökorraldust reguleerivates dokumentides määratakse asjaajamistoiminguid korraldavad (vastutavad) struktuuriüksused ja ametnikud:
 • Asjaajmise korraldamine (sh. asjaajamiskorra, dokumentide loetelu koostamine)
 • Dokumentide registreerimine ja ringluse korraldamine
 • Dokumentide avalikustamine ja neile juurdepääsu tagamine (sh. teabenõuete täitmine)
 • Arhivaalide hoidmine asutuses ja avalikku– või eraarhiivi üleandmiseks ettevalmistamine
 • Dokumentide tähtaegse täitmise kontrolli korraldamine
Nõuded asjaajamisele

Asjaajamine peab olema teostatud süstemaatiliselt ning asjaajamistoimingud peavad olema kavandatud ja metoodiliselt teostatud.

Asjaajamine peab olema teostatud järjekindlalt:
 • järjekindlus suhtumises dokumenti olenemata selle teabeväärtusest
 • järjekindlus ajas – tähelepanu ja vahendid
 • kõik dokumendiliigid, teabekandjad, vormingud
Asjajamistoimingud peavad olema kontrollitavad
 • Kõik toimingud, mida dokumendiga tehakse, peavad olema kontrollitud dokumendi loomisest või saamisest kuni tema hävitamise või üleandmiseni avalikku– või eraarhiivi
Asjaajamine toimib kogu elukäigu jooksul:
 • dokumendi elukäik põhineb dokumentide väärtuse muutumises ajas
 • dokumendi elukäik võib kesta 1 aasta, 10 aastat või 100 aastat jne. Aktiivses faasis olev dokument läbib elukäigu jooksul kolm faasi: aktiivse, poolaktiivse ja mitteaktiivse
Asjaajamine peab tagama
 • asutuse ülesannete täitmise ja otsuste vastuvõtmise täpse ja küllaldase dokumenteerimise
 • nõuetekohaste dokumentide vormistamise
 • dokumentide kiire ringluse
 • dokumentide lihtsa ja kiire leidmise ning juurdepääsu neile
 • dokumentidele kehtestatud juurdepääsupiirangutest kinnipidamise
 • dokumentide tähtaegse täitmise
 • dokumentide ja neis sisalduva teabe säilimise dokumentidele kehtestatud säilitustähtaja jooksul
Asutuse asjaajamiskord

Asutuse juht kehtestab asutuse asjaajamiskorra, milles sätestatakse:
 • asutuse asjaajamisperiood või –perioodid
 • asutuse dokumendiringluse kord või skeemid
 • dokumendiblankide kasutamise kord
 • registreeritavate dokumentide liigid; registreerimise kord ja dokumentide tähistuste (indeksite) süsteem
 • dokumentide või toimingute kohta dokumendiregistrisse kantavate andmete loetelu
 • dokumentide läbivaatamiseks esitamise või saatmise kord
 • asutusesisene dokumentide kooskõlastamise kord
 • asutusesisene dokumentide teatavakstegemise kord
 • dokumentide allkirjastamise ja ametliku kinnitusega tõestamise kord
 • dokumentide avalikustamise, neile juurdepääsu tagamise ja juurdepääsupiirangute kehtestamise kord
 • vastust või lahendamist vajavate, dokumentidest tulenevate ülesannete täitmise ja asjade tähtaegse lahendamise kontrolli kord
 • dokumentide hoidmise ja hävitamise kord kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29.dets. 1998 aasta määrusega nr. 308 kinnitatud "Arhiivieeskirjaga"
 • ametniku teenistusest või töötaja töölt vabastamise või teenistus – või töösuhte peatumise korral asjaajamise üleandmise kord
 • muud toimingud tulenevalt asutuse ülesannetest

Loe lisaks:
 • Dokument asjaajamises
 • © OÜ Kespri Arhiiv

   www: FarmWorks